Vilkår og betingelser

Etterfølgende kontraktsvilkår regulerer kontraktsforholdet mellom Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland (nedenfor forkortet til: paidwings) og brukerne og kundene av deres tjenester for elektroniske medier (etterfølgende: User). De definerer betingelsene for bruk av tjenestene til paidwings .

Siden norgebdsm.com er et tilbud (nedenfor tjenesten) fra Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland.
Tjenesten er en kommunikasjonsplattform, der brukeren blant annet får muligheten til å presentere seg selv på nettet for å finne potensielle partnere, venner, one night stands eller sidesprang. Tjenesten tilbyr blant annet kontaktmuligheter til reale, eksisterende, likesinnede damer, par og menn som eventuelt vil bli kjent med nye partnere. Dessuten byr tjenesten på en rekke muligheter til å kommunisere på, flørte og å presentere seg selv.

§ 1 Kontraktsgjenstand; tjenesteomfang


1. paidwings gir brukerne tilgang til en datingplattform på norgebdsm.com. Plattformen inneholder profiler og informasjon om andre brukere. Etter å ha opprettet en egen profil, har brukerne mulighet til å søke etter andre profiler på plattformen. Brukerne kan se på profilene til andre brukere og ta kontakt med dem, med enkelte begrensninger.

2. Tjenestene fra paidwings tilbys kun til privat bruk, ikke til kommersielle formål. Ved registrering for en tjeneste fra paidwings , forplikter brukeren seg til kun å benytte tjenesten til privat bruk.

3 paidwings tilbyr både gratis tjenester og tjenester som det må betales for. Ved gratis registrering kan brukeren opprette en profil, se på profilene til andre brukere og sende bestemte meldinger til andre brukere. Brukere som registrerer seg for betalingspliktige tjenester, kan i tillegg til de gratis tjenestene, ta kontakt med andre brukere og skrive meldinger til dem. Tjenesten som er forbundet med kostnader, kan inngås for forskjellige tidsrom. Før disse tjenestene stilles til rådighet, blir brukeren gjort oppmerksom på at disse tjenestene må det betales for, samt innholdet og omfanget av tjenestene, prisen og betalingsbetingelsene.

4. paidwings sørger for at systemet er permanent (24/7) tilgjengelig. Det er utgangen til ruteren, som forbinder datasentralen paidwings bruker med internett (overføringspunktet), som er avgjørende for tilgjengeligheten. paidwings garanterer brukerne av de betalingspliktige tjenestene, at de er tilgjengelig gjennomsnittlig 97 % av året. Tilgjengeligheten gjelder kun som redusert dersom brukeren har meldt fra til paidwings om feilen (feilmelding). Avbrudd som skyldes force majeure, er unntatt.

5 paidwings kan gjøre seg bruk av eksterne tjenesteytere for å levere tjenesteytelse sine. Detter gjelder spesielt betalingsformidlere, innholdstilbydere og andre eksterne tjenesteytere. De eksterne tjenesteyterne som har fått i oppdrag å yte tjenester fra paidwings , gjelder ikke som tredjeperson i henhold til deres generelle vilkår.

§ 2 Kontraktsinngåelse


1. paidwings inngår ikke kontrakt med personer under 18 år.
Dersom paidwings tviler på om brukeren er myndig, vil de be brukeren legge frem aldersbevis. Dersom brukeren ikke legger frem dette aldersbeviset innen to uker, er paidwings berettiget til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning.
Dersom paidwings har begrunnet mistanke om at en person ikke er berettiget til å delta, er paidwings berettiget til å kontrollere personalia til personen ved å forlange offisielle dokumenter for å klarlegge identiteten. Brukerne som ikke er berettiget til å delta, utelukkes fra bruken av tjenestene.

2. Tilgangen til tjenestene fra paidwings skjer etter at brukeren har registrert seg med personlige opplysninger (bl.a. kjønn, fødselsdato, e-postadresse). Med registreringen bekrefter brukeren inkluderingen av disse standard kontraktsvilkår og personvernerklæringen. Dermed inngås det et gratis kontraktsforhold mellom paidwings og brukeren.

3. I tillegg til gratis tjenester, tilbyr paidwings brukeren forskjellige tjenester som det må betales for (premium medlemskap). Ved å gjøre seg bruk av disse tjenestene inngår brukeren et ytterligere kontraktsforhold, som er adskilt fra det gratis kontraktsforholdet. De generelle vilkårene er også grunnlaget for disse ytterligere kontraktsforholdene. Brukeren blir gjort oppmerksom på innhold, varighet, pris, løpetid og betalingsbetingelser for den respektive tjenesten før inngåelse av kontraktsforholdet som det må betales for. Ved å klikke på knappen «kjøp nå», gir brukeren et tilbud om å inngå en kontrakt om betalingspligie tjenesteytelser fra paidwings . paidwings vil bekrefte overfor kunden at tilbudet ble akseptert ved å stille tjenesteytelsene til rådighet eller bekrefte det via e-post.

§ 3 Kostnader


1. Tjenestene som tilbys av paidwings ved denne tjenesten, er gratis dersom ikke brukeren ikke ble gjort oppmerksom på at tjenesten er betalingspliktig før han inngikk avtalen om den betalingspliktige tjenesten.

2. Kostnadene, som påløper for de tjenestene en må betale for, betalingsmetode og løpetid for løpende forpliktelser innenfor rammen av disse tjenestene, forklares for brukeren før brukeren tar i bruk tjenestene.

§ 4 Betalingsbetingelser


1. Betaling for tjenester som er forbundet med kostnader, må overføres til paidwings på forhånd. Hele beløpet trekkes fra den betalingsmetoden som ble valgt i bestillingsprosessen.

2. Dersom det ikke er mulig å inndra hele beløpet som skal betales, forbeholder paidwings seg retten til å inndra beløpet som delbeløp etter eget skjønn.

3. Dersom brukeren misligholder betalingen, belastes det forfalte beløpet med renter og det vil bli sendt ut purring. Dersom brukeren fortsatt ikke betaler, vil kravet bli sendt til inkasso – noe som vil medføre ytterligere kostnader – samt et administrasjonsgsgebyr på 4,50 euro.

§ 5 Oppsigelse, heving av kontrakt, kontraktens varighet


1. Brukeren er til enhver tid berettiget til å si opp kontraktsforholdet angående de gratis tjenestene. Oppsigelsen skjer enten i form av en erklæring fra brukeren til paidwings eller ved å velge funksjonen «slett profilen» innen tjenesten. Etter at kontrakten er avsluttet slettes brukerens profil og data som har med den å gjøre, såfremt juridiske krav ikke tilsier at de skal lagres. Kontraktsforholdet angående tjenester som det må betales for, må avsluttes ekstra.

2. Brukeren av en gebyrbasert tjeneste kan avslutte den fortsatte forpliktelsen inntil 14 kalenderdager før utløpet av den respektive vanlige kontraktperioden. Oppsigelse av et gebyrbasert kontraktsforhold må skje skriftlig for å tre i kraft (via faks [FAKSNUMMER], via e-post support@datingcustomercare.com eller per post). For å garantere at oppsigelsen behandles riktig, bør erklæringen inneholde opplysninger om fullstendig navn, brukt tjeneste, e-postadressen som ble brukt ved registrering, og brukernavnet. For å gjøre det enkelt, finner du et skjema til å skrive ut her.

3. Dersom brukeren har inngått en kontrakt med varighet på mindre enn 30 dager, er vedkommende berettiget til å si opp kontrakten til enhver tid, uavhengig av reglene i pkt. 2.

4. Både oppsigelsen av det gratis kontraktsforholdet og kontraktsforholdet som er forbundet med kostnader bekreftes i en e-post til den e-postadressen som er oppgitt av brukeren.

5. paidwings er berettiget til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning, dersom
a) brukeren gjentatte ganger bryter reglene angående sine forpliktelser som bruker, i henhold til § 6 pkt.5;
b) ikke legger frem aldersbevis etter oppfordring fra paidwings , på tross av § 2 pkt.1.

§ 6 Brukerens plikter


1. Brukeren selv er alene ansvarlig for registreringsinnholdet sitt, ytterligere opplysninger om seg selv og således for all informasjon som brukeren publiserer om seg selv. Brukeren forsikrer at opplysningene som er oppgitte er korrekte og beskriver brukeren personlig. Dersom det forsettelig gis falske opplysninger, er paidwings berettiget til å sperre brukerprofilen, uten at paidwings s krav på godtgjørelse berøres av dette. Detter berettiger paidwings også til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning.

2. Brukeren forsikrer at han/hun ikke bruker tjenestene til paidwings til forretningsmessige eller kommersielle formål, spesielt reklameformål. Det er ikke tillatt for brukeren å hente ut andre brukeres innhold og profiler manuelt eller ved bruk av programmer, for å bruke disse dataene utenfor området til paidwings s tjenester.

3. Brukeren forplikter seg til å behandle e-poster og andre meldinger samt data fra andre brukere konfidensielt og ikke gjøre dem tilgjengelig uten samtykke fra tredjemann.

4. Brukeren forplikter seg til å behandle sine tilgangsdata konfidensielt. Dersom tilgangsdata gis videre til en tredjemann, er brukeren ansvarlig for alle konsekvensene av handlingen. Dersom det er mistanke om at tilgangsdata har blitt levert videre til en tredjemann, skal brukeren melde fra om dette til paidwings omgående og selv sette i verk egnede tiltak for å unngå ytterligere misbruk.

5. Dessuten forplikter brukeren seg til ikke å misbruke tjenestene til paidwings , spesielt
a. ikke å bruke disse for å spre ærekrenkende, rasistiske, oppviglende og støtende materiale eller på annen måte ulovlig materiale eller slik informasjon;
b. ikke å bruke disse for å true, plage eller krenke andre brukeres eller andre personers rettigheter (inkludert moralske rettigheter);
c. ikke å legge inn data i systemet eller i databasen, dersom de inneholder virus eller inneholder programvare eller materiale som er beskyttet av opphavsrett eller andre rettigheter, med mindre brukeren selv er innehaver av disse rettighetene eller har fått tillatelse til å bruke dem;
d. ikke å bruke disse på en slik måte at tilgjengeligheten av tjenestene påvirkes på en negativ måte for andre brukere;
e. ikke å fange opp e-post eller andre meldinger og heller ikke prøve på det;
f. ikke å sende e-post eller andre meldinger til andre brukere i noen annen hensikt enn til privat kommunikasjon, spesielt ikke for å anbefale eller tilby varer og tjenester eller til andre forretningsmessige eller kommersielle formål;
g. ikke å nevne eller føye til navn, adresser, telefon- eller faksnummer, Messenger-adresser, e-postadresser, merker, firmanavn, navn på andre nettportaler eller URL-er i personbeskrivelsen og i filene som lastes opp;

6. Manglende overholdelse av de ovennevnte pliktene om hvordan en skal forholde seg eller et brudd på andre plikter som er beskrevet i de generelle vilkårene berettiger paidwings til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning med god grunn, og omgående sperre brukerens tilgang til databasen til paidwings. paidwings kan slette deler av brukerprofilen i stedet for å sperre tilgangen eller heve kontrakten.

7. Dersom brukeren har kommersielle eller forretningsmessige interesser ved kontraktsinngåelsen eller bruker data om en tredjemann som er stilt til rådighet for brukeren, til forretningsmessige eller kommersielle formål, henholdsvis til formål som ikke uttrykkelig er godkjent av paidwings , forplikter brukeren seg til å betale en konvensjonalbot til paidwings på 500,00 EUR for hvert påviste brudd. Ytterligere erstatningskrav berøres ikke av dette.

§ 7 Drift


1. paidwings er berettiget til å kontrollere innhold og data som er oppgitt av brukerne og å fjerne tilsvarende data dersom innholdet strider mot generelle vilkår.

2. paidwings er også berettiget til, men ikke forpliktet til, å kontrollere tekster, bilder som lastes opp, om disse er forenlige med generelle vilkår og juridiske bestemmelser og å fjerne disse ved brudd.


§ 8 Overdragelse av rettigheter


1. Brukeren innvilger paidwings en ikke uinnskrenket, overførbar, stedlig ubegrenset og tidsmessig begrenset til kontraktstiden, enkel bruksrett på innholdet som brukeren har utarbeidet og publisert angående tjenesten, medregnet bilder, tekster og videoer.

2. Brukeren forsikrer at innholdet som han/hun har utarbeidet og publisert, og bruken av det ikke krenker rettighetene til en tredjemann, spesielt ikke opphavsretten eller andre intellektuelle eiendomsretter.

§ 9 Ansvar


1. paidwings skal ikke holdes ansvarlig for innholdet i brukerprofilene. De har ingen kontroll over riktigheten og sikkerheten av de opplysningene som utveksles mellom brukerne eller som blir oppgitt av brukerne i deres profiler.

2. paidwings skal ikke holdes ansvarlig for riktigheten av de opprettede brukerprofilene i matchsystemet og deres evaluering når det gjelder kompatibilitet med andre brukere. paidwings har kun ansvaret for kontaktformidlingen, ikke om kontakten var vellykket.

3. Dessuten skal ikke paidwings holdes ansvarlig for økonomiske eller andre ikke-fysiske skader som kan bli knyttet til tjenesten, med mindre de har oppstått ved forsett eller grov uaktsomhet fra paidwings s side.

4. Spesielt skal paidwings ikke holdes ansvarlig for at en tredjemann uberettiget får tilgang til brukernes personopplysninger (f.eks. hvis «hackere» uberettiget skaffer seg tilgang til databasen), med mindre paidwings har gjort det mulig med uberettiget tilgang til personopplysninger ved forsett eller grov uaktsomhet.

5. paidwings er heller ikke ansvarlig for misbruk av data og opplysninger som brukeren gir til en tredjemann.

§ 10 Fritak


1. Brukeren fritar paidwings ethvert ansvar og for alle forpliktelser, omkostninger og erstatningskrav som måtte oppstå etter negativ omtale, fornærmelse eller krenkelse av personlige rettigheter som har blitt forårsaket av andre brukere.

§ 11 Tekniske feil


1. paidwings garanterer ikke kontinuerlig tilgjengelighet av nettsiden eller teknisk funksjonalitet.

2. paidwings tar spesielt ikke ansvar for feil som påvirker kvaliteten på tilgangen til tjenesten som oppstår pga. force majeure eller hendelser som ikke forårsakes av paidwings .

§ 12 Tvisteløsning

EU-kommisjonen har etablert en internettplattform for nettbasert tvisteløsning ("OS-plattform") mellom selskaper og forbrukere. Denne OS-plattformen finner du på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi gjør oppmerksom på at vi verken er juridisk forpliktet eller villige til å delta i tvisteløsningsforhandlinger eller forbrukervoldgiftsnemnd.